Rukku.it

Santu e Nena (...e lli picci ti Tamianu)

Santu e Nena (...e lli picci ti Tamianu)


Santu e Nena (...e lli picci ti Tamianu)

Santu Sa', ddo è c'à sciutu

ca ti vèsciu nnamarutu;
timmi frati ć'à ccappatu:
ci matonna t'è sciacquatu?"

Štatti zitta Nena mia
ca ti ggiuru, maisìa
nchianu cchiù a lla Cumuni
finchè štannu ddi scurzuni.

"E vabbeni, cušt'è tuttu?
Avi nn'annu ca štai bbruttu
e perciò, fatti capaci
e supporta ddi štampaci."

Ma šta fiata lu risciettu
m'è vinutu a llu dispiettu
c'ànnu fattu li cumpagni
a nnu miètucu ti Misciagni.

Nui tinimu nnu scinziatu,
nnu dottori lluminatu,
ca šta mmezza a lli vagnuni
cu no reštunu cugghiuni

ma ca ponnu ddivintari
crandi ggeni ti vantari
puru contr'alla nfurrata
ti šta terra marturiata.

Nui tinimu nnu crištianu
ch'è turnatu ti luntanu
pi l'amori ti šta ggenti
ca no mmèrata cchiù nnienti,

ca lu tratta a cunvinienza,
pi lla panza e no lla scienza,
pi scascioni ti nnu votu
pi nna scorza ntra llu bbrotu.

 

 

 

Ma lu cori mi tulìa
cchiù ti tuttu, Nena mia,
quandu Francu, lu papìcchiu,
cu dda facci ti surgìcchiu,

è ncignat'a minizzari
ca li uai ànn'a passari
sia a ci si mmena annanti
sia a Sandrinu e lli Dištanti.

Cuštu cquà po' s'è permessu
cu lli faci nnu prucessu
e dd'è ssuta, pi cundanna,
ca è mègghiu no si tanna

ca pi l'arti e la crianza,
assivòglia cu nna štanza...
e perciò, ntra štu mumentu,
av'a ssi' ti lu cunventu

pircè cuddu è nnu prucettu
ca li servi a nnu sciušcettu,
a ncununu ca li passa
ncuna bušta pi lla cassa,

o ncun'atru c'a Ttamianu
li v'a vasa l'atra manu
comu fannu li mafiusi
ca si vasun'a lli musi.

"Santu Sa', e llu sapìa
quedd'è totta marvasìa
ca ti faci štralunari
e a uecchi štrulicari;

ma mo' bbašta ti cqua rrasu
cu mi pigghi pi llu nasu
ca ti certu t'à sunnatu
tuttu cuddu c'à cuntatu."

Santu Mazzoni  • Redazione
  • Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio 2014 - 21:55
Commenti

Nessun risultato trovato.


Lascia un commento. Per lasciare un commento devi essere registrato Registrati